محلول کالیبراسیون سنسور

بافر کالیبراسیون سنسور جهت کالیبره کردن سنسور EC و سنسور PH برای دستگاه تغذیه کامپیوتری Nutritec استفاده می شود.