انژکتور ونتوری

هر ست انژکتور شامل دو انژکتور ونتوری ، دبی سنج، شیر بدون بازگشت و شیر برقی که مستقیما توسط دستگاه تغذیه Nutritec تغذیه Nutritec کنترل می شود می باشد.