بوردهای داخل کامپیوتر Nutritec

این بوردها به نام های آلفا، بتا، گاما و غیره می باشند که هر کدام مسئول وظایف خاصی در سیستم آبیاری اتوماتیک می باشند. این بوردها در صورت نفوذ خزندگان جونده مانند موش، مار و غیره و یا آب و محلول های دیگر بداخل دستگاه ممکن است آسیب دیده و موجب اختلال در کار سیستم شوند.