شیربرقی تنظیم کننده فشار:

در سیستم آبیاری هایدروپونیک، این شیربرقی در رابطه با بخش بندی گلخانه جهت تقسیم آبیاری و همچنین تقسیم توان پمپ به نوبت های مختلف آبیاری هایدروپونیک بکار می رود.شیر برقی مجهز به کنترل سلنوئیدی ،یک شیر سه راهی و فشار سنج بوده که در پاسخ به یک سیگنال الکتریکی با باز یا بسته کردن شیر ،فشار آب خروجی به سمت دریپرها را تنظیم می کند.