سنسور PH

اکثر مردم می دانند که PH محلول ها بین 14-7 متغیر است و درجه اسیدی یا قلیائی بودن یک مایع را معین می کند. نگه داشتن PH مناسب از ایجاد واکنش های ناخواسته در خطوط آبیاری جلوگیری می کند . PH بالا یا بازی، علاوه بر ایجاد مشکلات در جذب فسفر ، آهن و منگنز، با ایجاد ته نشین ها، موجب گرفتگی اجزاء سیستم آبیاری می شود و یک PH مناسب موجب جذب بهتر مواد غذائی می گردد. PHهمچنین ممکن است در پروسه فیزیولوژیکی جذب مواد غذائی از طریق ریشه ها تاثیر گذار باشد تا جائیکه با جذب بیش از حد آلومینیم موجب مسمومیت گیاه شود.

PH محلول مواد غذائی باید به اندازه ای باشد که کلیه کودهای محلول در آب قابل جذب از طریق ریشه ها باشند.

در کاشت هایدروپونیک، مقدار اسیدی که جهت تنظیم PH باید به محلول مواد غذائی افزوده شود بستگی به مقدار بی کربنات موجود در آب دارد، هنگامیکه این مقدار بالا باشد اسید بیشتری برای خنثی کردن آن مورد نیاز است.

دستگاه تغذیه NUTRITEC مجهز به سنسور PH و سنسور ECبوده که جهت مدیریت و کنترل درجه اسیدی محلول مواد غذائی مورد استفاده قرار می گیرد. عمر مفید سنسور PH بطور متوسط دو سال می باشد.