سنسور EC

EC یا Electric Conductivity همان توانائی یک ماده برای هدایت جریان برق و یا الکترون ها بوده که در اصل معکوس مقاومت یک ماده برای هدایت جریان برق می باشد. تمام مواد دارای توانائی هدایت جریان برق، اما به اندازه های متفاوت می باشند. برای مثال، شیشه توانائی کم و فلزات بطور کلی دارای توانائی بالائی برای هدایت جریان برق هستند.

از نظر صنعتی، اندازه گیری EC مایعات مورد توجه است. بسته به نحوه حرکت الکترون ها، هادی های برق به دو نوع تقسیم می شوند: هادی فلزی یا الکترونیکی و هادی یونی یا الکترولیتی . محلول های مواد غذائی که در تغذیه گیاهان گلخانه ای استفاده می شود. از نوع یونی هستند. در این محلول های مواد غذائی هدایت جریان برق در نتیجه حرکت یون ها در محلول است که برای حرکت جریان برق، الکترون ها را به سطح الکترودها انتقال می دهند. از آنجائیکه کودها معمولا در آب حل می شوند و خاصیت چسبندگی آب با دما رابطه غیر مستقیم دارد، انتقال یونی یا EC محلول با افزایش دما افزایش می یابد.

بنابراین با دانستن EC آب آبیاری در واقع می توانیم از مقدار نمک های موجود در آب مطلع شویم. هر چقدر این مقدار بیشتر باشد، مقدار نمک های موجود در محلول بیشتر است بعبارت دیگر آب مورد نظر شور تر است. هر چقدر آب آبیاری شورتر باشد استفاده از آن برای گیاهان سخت تراست و برای جذب آن نیاز به انرژی بیشتری دارند، به اندازه ای که ریشه برخی از گیاهان قادر به جذب آب های بسیار شور نیست. تولرانس گیاهان مختلف در مقابل این شوری متغیر است.

واحد اندازه گیری EC در سیستم بین المللیسیمنس یا S بوده که همان mho سابق است:

1 mS/cm = dS/m= 1000 (S/cm = 1 mmho/cm)

از آنجائیکه EC با دما تغییر می کند همیشه باید در دمائی که اندازه گیری شده است مشخص شود که این دما در استانداردهای مختلف 20 یا 25 درجه سانتیگراد است.

دستگاهی که برای اندازه گیری و کنترل EC در سیستم تغذیه هایدروپونیک بکار می رود سنسور EC است. عمر مفید سنسور PH حدود یک سال می باشد.