مشخصات فنی دستگاه تغذیه NUTRITEC از شرکت RITEC اسپانیا

مشخصات فنی دستگاه آبیاری NUTRITEC 9000C 9000L9000

مشخصات فنی دستگاه آبیاری NUTRITEC 9000C 9000L 9000
انواع شروع آبیاری
تعداد برنامه ها 20 20 20
برنامه ریزی آبیاری بر اساس زمان بندی آری آری آری
تعداد شروع های متفاوت 9 9 9
برنامه ریزی آبیاری دوره ای آری آری آری
برنامه ریزی آبیاری متوالی آری آری آری
شروع آبیاری با سیگنال خارجی آری آری آری
تعداد سیگنال های خارجی 4 4 6
برنامه ریزی مستقل با سیگنال خارجی آری آری آری
آبیاری بر اساس تبخیر خیر خیر آری
آبیاری بر اساس اشعه خورشیدی آری آری آری
برنامه ریزی درروزهای خاص هفته آری آری آری
برنامه ریزی یک روز در میان آری آری آری
برنامه ریزی فعال جدول ساعات آری آری آری
توقف آبیاری با سیگنال خارجی آری آری آری
کنترل شیرهای آبیاری
برنامه ریزی زمانی آری آری آری
برنامه ریزی براساس ساعت و دقیقه آری آری آری
برنامه ریزی براساس دقیقه و ثانیه آری آری آری
امکان برنامه ریزی آبیاری براساس حجم آری آری آری
آبیاری بر اساس لیتر آری آری آری
آبیاری براساس مترمکعب آری آری آری
برنامه ریزی آبیاری براساس حجم و زمان آری آری آری
حداکثرتعدادشیرهای آبیاری 12 70 140
حداکثرتعدادشیرهای آبیاری در هر برنامه 5 27 27
کوددهی
حداکثرتعداد کودها 4 6 9
کنترل PH آری آری آری
کنترل کودها بر اساس سنسورهای PH , EC آری آری آری
برنامه ریزی کنترل کودها متناسب با دبی آری آری آری
برنامه ریزی کنترل کودها براساس زمان آری آری آری
برنامه ریزی کنترل کودها براساس سنسورها و زمان آری آری آری
برنامه ریزی پیش و پس از آبیاری آری آری آری
برنامه ریزی پیش وپس ازمخلوط،وقطع و وصل مخلوط کن آری آری آری
امکان نصب سنسورهای دوم EC,PH آری آری آری
امکان نصب سنسور سوم EC آری آری آری
برنامه ریزی تعداد تلاشهای زنگ خطردرهربرنامه آری آری آری
اصلاح اتوماتیک EC براساس طریق اشعه خورشیدی آری آری آری
امکان خواندن EC ,PH آب درین خیر خیر آری
دیگرمشخصات
امکان برنامه ریزی شستشوی اتوماتیک فیلترها خیر آری آری
حداکثر تعداد فیلترها 0 7 13
شستشوی فیلترها درحین آبیاری خیر آری آری
شستشوی فیلترها درحین پازآبیاری خیر آری آری
شستشوی فیلترها پس از آبیاری خیر آری آری
امکان کنترل دبی شیر آری آری آری
برنامه ریزی تاخیر زنگ خطر آری آری آری
تعداد پمپ های برقی کمکی 0 2 3
کالیبره دیجیتال سنسورها آری آری آری
کنترل دستی سیگنالهای ورود و خروج روی صفحه آری آری آری
چک کردن روی صفحه برنامه آبیاری آری آری آری
اتصال به کامپیوتر خیر خیر آری
استارتر درونی ژنراتوربرق خیر آری آری

دستگاه تغذیه اتوماتیک با پمپ مکنده اصلی آبیاری- NUTRITEC 9000
1. میز ضدزنگ

1.1. ولت متر دیجیتال
1.2. انتخاب کننده های شیرهای کوددهی
1.3. چراغ

2. فریم ضد زنگ
3. سنسور EC و سنسور PHبا فرستنده، اتصالات و مایع کالیبره
4. انژکتورهای ونتوری کودها و اسید

4.1. انژکتور ونتوری ¾ با توانائی مکش بالا و دبی پائین
4.2. شیرهای دوزربرقی(برحسب مدل)
4.3. شیرتنظیم دستی(برحسب مدل)
4.4. کنتوردبی(برحسب مدل)

5. مخلوط کن ها

5.1. پمپ برقی مخلوط کن ضربه ای
5.2. خروجی منی فولد انژکتورونتوری مخلوط کن 75 Ø