قطعات سیستم مکانیزاسیون شید

کلیه قطعات سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایباندارای کیفیت بالا جهت انجام وظیفه مناسب می باشند. قطعات سیستم مکانیزاسیون پیشنهادی این شرکت مربوط به سیستم رفت و برگشت یارک و پینیون بوده که شامل قطعات زیر می باشد: