اتصال ریل شید و لوله 32

در سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان ریل 5 متری را به لوله 32 جهت انتقال حرکت متصل می کند.