اتصال لوله 32 به 19

اتصال لوله 32 به لوله 19 یا بست آلومینمی بزرگ و کوچک از دو قطعه تشکیل شده و در سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان استفاده می شود.