قرقره شید

قرقره شید بعنوان راهنما و نگهدارنده لوله 32 در سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان استفاده می شود.