سیم گالوانیزه

سیم گالوانیزه در مقطع عرضی گلخانه یعنی عمود بر جهت سیم پلی استر ، در هر خط ستونها در ارتفاع ثابت سطح پائینی پروفیل 50*50 با استفاده از پیچ خودکار نصب می شود. سیم گالوانیزه باید بوسیله سفت کن محکم شود.