لوله 32

در سیستم شید ، لوله 32 یا لوله انتقال، حرکت رک و پینیون را به پرده شید منتقل می کند.