گیره پلاستیکی

پروفیل گالوانیزه 50*50 در ارتفاع هم سطح پرده شید و در ابتدا و انتهای دهنه ها و کل عرض گلخانه نصب می شود. سیم پلی استر در بخش فوقانی و تحتانی پروفیل نصب شده که پرده شید بین این دو قرار می گیرد.