گیره پلاستیکی

جهت اتصال به سیم گالوانیزه در سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان مورد استفاده قرار می گیرد.