بست لوله 19

بست لوله 19 در سیستم مکانیزاسیون پرده شید ذخیره انرژی و سایبان استفاده می شود.