الکتروموتور گیربکس سیستم مکانیزاسیون شید

الکتروموتور گیربکس سیستم مکانیزاسیون شید دارای میکروسویچ مکانیکی و الکتریکی بوده که جهت تنظیم بازوبسته شدن (رفت و برگشت) پرده شید بکار می روند.