نازل بدنه برنجی سوراخ استیل بدون فیلتر

نازل بدنه برنجی سوراخ استیل با فیلتر